DO CHOI TRANG TRI DEP DO XE VARIO, LCICK THAI OP VIEN CHU V BAN THO - DO DEN LES TRO SANG L4 CHAN KIENG - BIEN SO MAT NA - OP VIEN CHU V MAT NA