DO CHOI TRANG TRI KIENG DO XESIIRUS -CANG SAUMIO-BAGAGIUAMAUDEN SPARTNANO -RO TROC MAT NA -PHUOC SAU BINH DAURCB - DO MAMRCB8 CAY