FULL BO DO CHOI TRANG TRI DEP DO XE IR BLADE 2016 -2018 - MATNA TRUOC CHE MU KIEU - OP BO AIR TRONG SUOT - BAGAGIUA M DEN - MAT NA TRUOC CHE MU - OP BAO VE KET NUOC CNC