MAT NA TRUOC SHY DO XESH VIET NAM 2018 - DO CHOI DO XE SH VIET NAM 2018, SH VIET NAM 201`7