OP BAO VE KET NUOC XI MA CROM - GAC CHAN SAU BIKER- DO CHOI DO XESH VIET NMA 2018, SH VIET NAM 2017, SH VIET NAM 2012- 2017