OP PO- 7 MAU CHO XE FUTURENEO - DO CHOI TRANG TRI DEP DO XE HONDA FUUTRENEO