PHU KIEN DO CHO TRANG TRI DO XE NVX155 - KIENG ELIP RIZOMA - OP DA DEN KIEU - OP THONG GIO KIEU LAMBOGHINI