PHU KIEN DO CHOI DO XE NVX155 - OP MAT BAN THO XI MA CTOM - OP MAT NA XI MA CROM - OP XI NHAN TRUOC XI MA CROM -