PHU KIEN DO CHOI DO XE NVXC155 - BAT BAO VE HEO DAU TROC - DO DEN LES TR OSANG CHAN HUOC - GU CHONG DO COT PHUOC TRUOC -