PHU KIEN DO CHOI DO XE WAVEI125, FUTURE125 - BAGA GIUA MAU DEN - TRO LUC BO CO OHLIN - DONG HO TA MNAY