PHU KIEN DO CHOI TRANG TRI DEP DO XE FZ150I - CHE KET NUOC CNC - OP BAO VE KET NUOC