PHU KIEN DO CHOI TRANG TRI DO XE VARIO, LCICK THAI - OP BAO VE DEN XI NHAN SAU MAU DEN - CANG SAU CNC - BAGASAU KIEU CNC