PHU KIEN DO CHOI TRANGTRI DO XE NOUVOLX, NOUVO4 - OP DAU DEN KIEU - KINH CHAN GIO DAU DEN