PHU TUNG DO CHOI DO XE SHY, SH1`50I, SH VIETNAM 2012 -2016 - DO DEN LES AUDI 2 SOC MAU TRANG XI NHAN TRUOC