PHU TUNG DO CHOI TRANG TRI CHO XEWAVE100, WAVE110 - RO TRUOC MATNA KIEU MAU DEN