PHU TUNG DO CHOI TRTANG TRI DO XE HONDA MSX 2013 -2016 - PHUOC TRUOC OHLIN - GHI DONG RIZOMA - CANG SAU KIEU - BAGASAU KIEU - DE CHAN BUN SAU KIEU - OP SUON XEDUCATIO - OP BAO VE LOC MAY CNC