PHU TUNG DO CHOI TRTANGTRI CHO XE PCX 2018 - CANG SAU KIEU - BAGASAU KIEU