PHUTUNG DO CHOI DO XE RAIDEFI - OC KIEU TRTANG TRI GHI DONG - DO O KHOA TU SMATKEY