PHUTUNG DO CHOI TRANG TRI DO XE RAIDEFI - BAO VE KET NUOC - CANG SAU KIEU - BAGA GIUA MAU DEN - BAGASAU KIEU