PO DO OVER TITAN 7 MAU - DO CHOI DO XE RAIDE, SONIC, RAIDEFI, AXELO, TFX, FZ150I, EXCITER135, WINER, EXCITER150