TAY THANG KEU CRG CHONG GAY TITAN - DO CHOI TRANG TRI DEPCHO XENVX166, SH300I,SHY ,SH150I, TFX, FZ150I, PCX 2018, WINER, EXCITER150, SH VIET NAM2018, SH VIET NAM2012 -2017, SHY 2009 -2011