TONG HOP DO CHOI OD XE AIR BLADE 2016 2018 - OC KIEU TRANG TRILOC MAY - OP BAO VE LOC MAY - CHE LOC MAY BIKER