TONG HOP NHIEU DO CHOI TRANGTRI DO XE WAVE ALPHA 2017 - BAN MATNA TRUOC CHE MU KIEU - OP DAU DEN KIEU