SH VIET NAM 2012 - 2016 DO DAU DEN SH Y VA CHOA DEN PHA LES