TONG HOP CAC MAU DECAL TEM XE - TEM CHE DEP CHO XESH VIET NAM 2017, SH VIETNAM 2018 DOI MAU XAMN MDEN