TEM XE HONDA VISION 2014 -218 - VISION 2016 PHOI MAU DO XANH TRANG