DECAL TEM XE - TEM CHE O TO 4 CHO YARIS DOI MAU XANH DO DEN TRANG