DO CHOI CHO EXCITER 150 - YEN XE DO 2 TANG MAU MO I2016